NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 13 stycznia 2019

2019-01-12 18:31:49

Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.


W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

Ze względu na kolędę adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek będzie od godz. 14.30 do 15.30

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I - św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:

Poniedziałek - 14.01.2019
ul. Targowa - 1 ksiądz od godz. 16.00
ul. Polna blok 2d - 1 ksiądz od godz. 15.30

Wtorek - 15.01.2019
ul. Wspólna - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2e - 1 ksiądz od godz. 15.30

Środa - 16.01.2019
ul. Polna blok 2f - 1 ksiądz od godz. 15.30

Czwartek - 17.01.2019
ul. Sienkiewicza - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2g - 1 ksiądz od godz. 15.30

Piątek - 18.01.2019
ul. Kościelna - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2h - 1 ksiądz od godz. 15.30

Sobota - 19.01.2019
Kamionka, Dukt, Głodowo - 1 ksiądz od godz. 8.30

Proszę o przywiezienie i odwiezienie księdza po kolędzie

Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na remont kościoła. Wykonanie ostatniej ściany kościoła będzie kosztowało 140 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki hojności parafian uda się zaplanowaną pracę wykonać.

Czym jest Chrzest święty?
1. „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
2. Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
3. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
4. Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
5. „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: „ Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5)
6. Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
7. Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu.
8. Chrzest, jako najważniejszy sakrament w Kościele katolickim, jest zapisywany w Księdze ochrzczonych w Kościele parafialnym w miejscu urodzenia. Bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie jakiegokolwiek innego sakramentu, stąd najlepiej jest, gdy wszystkie dokumenty gromadzone są w jednej parafii.