XXX NIEDZIELA ZWYKŁA


23 PAŹDZIERNIKA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus ponownie przypomina o wartości pokornej, ufnej, wytrwałej modlitwy. Gdy stanę w prawdzie przed Bogiem i przed samymi sobą, uznam swoją słabość i grzeszność, wtedy zostanę wysłuchany i Pan udzieli mi swojej łaski. Przykładem takiej modlitwy jest modlitwa różańcowa, której szczególnie poświęcony jest październik. Zapraszamy was, do wspólnego odmawiania różańca codziennie o godz. 17.30 w naszym kościele parafialnym.


Miłość rodzicielska nosi w sobie znamiona miłości Bożej. To w dzieciach pokładamy nasze nadzieje na przyszłość, w nich upatrujemy dobrego owocu małżeństwa, to w dzieciach ogniskuje się nasza troska i czułość. Najpiękniejszą i najbardziej wartościową rzeczą, jaką możemy podarować swoim dzieciom, jest modlitwa, szczególnie modlitwa różańcowa skierowana do Matki Bożej, która jak nikt inny wie, co to troska o własne dziecko, i nigdy nie opuści nas w orędowaniu do Bożej opatrzności.
W czwartek o godz. 17.30


Zapraszamy wszystkich rodziców z dziećmi.


Różaniec będą prowadzili rodzice dzieci z klas III.


Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła. Ofiary składane dzisiaj na tacę przeznaczymy na materialną pomoc misjom i misjonarzom.
Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych. Największym darem dla zmarłych jest modlitwa, Msza św. i zyskany odpust. Aby zyskać odpust należy być w stanie łaski uświecającej. W tym tygodniu można się wyspowiadać podczas wieczornych Mszy św. i podczas różańca. W kancelarii parafialnej można już zgłaszać zmarłych, których pragniemy polecać Bożemu miłosierdziu we wspólnej modlitwie.SPOTKANIA:


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 18.00.


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla lektorów w sobotę o godz. 12.00.
Różaniec w tygodniu będą prowadzić następujące grupy:


Poniedziałek - młodzież z Gimnazjum.


Wtorek -  Koła Żywego Różańca.


Środa  - dzieci z klas IV i V.


Czwartek  - rodzice dzieci z klas III.


Piątek   - młodzież.


Sobota  -  Koła Żywego Różańca.
JUBILEUSZOWY AKT PRZYJĘCIA


JEZUSA ZA KRÓLA I PANA
Uroczystość rozpocznie się 19 listopada br., w Krakowie-Łagiewnikach o godz. 10. 00. Jej kulminacyjnym punktem będzie liturgia Mszy św. o godz. 12.00. Jubileuszowy Akt będzie proklamowany przed Panem Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie. Ci z nas, którzy nie wybiorą się do Łagiewnik, będą mogli śledzić to ważne wydarzenie w mediach.


Proszę o zgłaszanie się chętnych, którzy chcą wybrać się do Krakowa na te uroczystości.


 
Natomiast w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, we wszystkich świątyniach Kościoła katolickiego w Polsce, każdy będzie mógł osobiście i razem z domownikami, we wspólnocie zgromadzenia liturgicznego, dokonać aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. Oczywiście owocność naszego włączenia się w Jubileuszowy Akt będzie zależała od wcześniejszego przygotowania swego wnętrza i zaangażowania, od obudzenia naszej wiary.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


28 X – święci Apostołowie Szymon Gorliwy i Juda Tadeusz, wymieniani w „katalogu” Apostołów jako krewni Pana Jezusa; według niektórych pisarzy wczesnochrześcijańskich mieli razem głosić Ewangelię i ponieść śmierć męczeńską.Światowa Niedziela Misyjna ma na celu zwrócenie uwagi wszystkich katolików na to, że Kościół jest wspólnotą światową – stwierdza dokument PDM. Podkreśla przy tym, że co roku powstaje na świecie ok. 10 nowych diecezji, przede wszystkim w krajach Afryki, Azji, Ameryki Łacińskiej i Oceanii, gdzie Kościół rozwija się najdynamiczniej.
Spośród ponad 3 tys. katolickich jednostek terytorialnych na świecie ponad 1200 znajduje się w najbiedniejszych krajach świata, zapewniając miejscowym Kościołom „minimum istnienia”, najniezbędniejsze zaopatrzenie życiowe. Zbiórka w Niedzielę Misyjną umożliwia pracę duszpasterską i socjalną Kościoła na tych terenach oraz pomaga wcielać w życie różne projekty społeczne jak budowa kościołów, ośrodków zdrowia czy kształcenie seminarzystów i katechistów.
W poniedziałek 24 października odbędą się bezpłatne badania wad wzroku w SPZOZ w Glinojecku ul. Targowa 6 w godzinach od 16.00 do 17.00. Badania prowadzi firma OPTO-MARZENIE MARZENA WOŁKOWICZ z Wrocławia.
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co nie wypłacili długów, będzie odprawiona 20 października o godz. 18.00. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 
Komentarz do Jubileuszowego


Aktu Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana


Wprowadzenie
Myśl o potrzebie aktu intronizacyjnego została zapoczątkowana w związku z wszczęciem w archidiecezji krakowskiej w 1996 roku procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Rozalii Celakówny, krakowskiej pielęgniarki i mistyczki, zmarłej w czasie II wojny światowej. Wówczas światło dzienne ujrzały jej zapiski i można było poznać treść udzielonych jej objawień prywatnych, w których Jezus domaga się m.in. aktu intronizacyjnego od narodu polskiego. Świadczy o tym choćby ten zapis: „Jest ratunek dla Polski: jeżeli mnie uzna za swego Króla i Pana w zupełności przez intronizację, nie tylko w poszczególnych częściach kraju, ale w całym państwie z rządem na czele. To uznanie ma być potwierdzone porzuceniem grzechów i całkowitym zwrotem do Boga”.


Wieść o tego typu żądaniach Jezusa w objawieniach danych Celakównie szybko się rozniosła. Pojawiło się wiele inicjatyw oddolnych, których celem było doprowadzenie do aktu intronizacyjnego. Konferencja Episkopatu Polski powołała w 2004 roku Zespół ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Od początku było wielu ludzi dobrej woli, autentycznie zaangażowanych w dzieło intronizacji Jezusa, zawierzających realizację swoich dążeń i oczekiwań Boskiej Opatrzności i wspierających pasterzy Kościoła w Polsce wytrwałą i cierpliwą modlitwą na rzecz należytego rozeznania sprawy. Okazało się również, że analogiczna myśl o konieczności uznania Chrystusa swoim Panem i Zbawicielem stanowi centralny rys duchowości i formacji wielu wspólnot i stowarzyszeń w Polsce, zwłaszcza środowiska oazowego i charyzmatycznego; jest też u podstaw spotkań młodzieży w Lednicy.


Ta niezwykła zbieżność myśli rzeszy wiernych, inspirowana nie tylko prywatnymi objawieniami, ale mająca wyraźne podstawy biblijne i szerokie rozwinięcie w nauczaniu Kościoła, szczególnie w encyklice „Quas Primas” Piusa XI, nie mogła być lekceważona, ani odkładana na bok. Pasterze Kościoła dostrzegli w niej bardzo konkretny oddźwięk zmysłu wiary ludu Bożego. W 2013 roku biskupi powołali do istnienia Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Owocem dialogu i współpracy Zespołu z przedstawicielami różnych ruchów intronizacyjnych jest zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana.
 
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW


WOBEC OBECNOŚCI BOGA
W życiu Kościoła
W sakramencie Eucharystii obecny jest Jezus Chrystus, z ciałem i krwią, duszą, bóstwem i człowieczeństwem. Dlatego temu sakramentowi należy się kult osobowy i najwyższy, kult uwielbienia. W Najświętszym Sakramencie obecna jest wielka miłość Chrystusa, obecny jest Ten, który dał swoje życie za nas ludzi.


W liturgii Kościoła prostratio [leżenie krzyżem] pojawia się obecnie w dwóch wypadkach: celebrans i jego asysta padają na twarz przed ołtarzem na początku nabożeństwa wielkopiątkowego oraz kandydaci do wyższych święceń podczas śpiewu litanii do Wszystkich Świętych. „Gest ten jest niemym wyrazem dogłębnego wstrząsu, poczucia własnej nieskończonej małości w obliczu Boga-Człowieka, który za nas umarł na krzyżu. W niektórych klasztorach leżenie krzyżem jest związane z obrzędem przyjęcia do zakonu i uroczystościami składania ślubów zakonnych. [...] W czasie śpiewania Litanii do Wszystkich Świętych i we wspomnianych obrzędach monastycznych to [...] leżenie krzyżem wyraża lepiej niż słowa całkowite oddanie się, poczucie własnej niegodności oraz wzmacnia usilność zanoszonych próśb.


Leżenie krzyżem jest też znakiem najgłębszej adoracji i pokuty. Jest największym uniżeniem siebie wobec Majestatu Bożego. Symbolizuje ono najgłębszy akt pokory. Lepiej niż słowa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu i poczucie własnej słabości. W starożytności chrześcijańskiej było praktykowane jako uzewnętrznienie prywatnej pobożności. Obecnie również można spotkać taką praktykę szczególnie w miejscach świętych, w sanktuariach. Padanie na twarz weszło do liturgii rzymskiej prawdopodobnie pod wpływem ceremoniału bizantyjskiego.


U Ormian wyznania katolickiego przestrzegany jest do dziś przepis liturgiczny, nakazujący celebransowi zdjęcie obuwia przed wypowiedzeniem słów konsekracji. Jest to czytelny, biblijny znak obecności Boga i zarazem wyznanie żywej wiary w prawdziwą obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina14. Widoczne jest w tym obrzędzie nawiązanie do słów Pana, które Mojżesz usłyszał z płonącego krzewu: «Zdejmij sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest ziemią świętą. [...] Jestem Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba» (Wj 3,5-6; por. Joz 5,15).


Jeden z hymnów brewiarzowych podaje motywy padania na twarz przed Obecnością Bożą: „Padnijmy twarzą na ziemię, błagajmy Boga ze skruchą, przed Sędzią łzy wylewajmy, by Jego gniew się uśmierzył. Tak często, Ojcze najlepszy, grzechami Cię obrażamy, lecz Ty się zmiłuj nad nami i ześlij swe przebaczenie. [...] Od zła nas wyzwól dawnego, a dobro pomnóż swą łaską, i uczyń Tobie miłymi już dziś i w całej wieczności. Niech Tobie, w Trójcy Jedyny, majestat będzie i chwała, a Ty nam udziel owoców zbawczego czasu pokuty. Amen”. Cdn.
 


Dodano: 2016-10-22 20:42:10ZAPRASZAMY DO NOWEJ ZAKŁADKI
Dodano: 2016-10-22 16:36:54ZAPRASZAMY!!!
Dodano: 2016-10-22 16:31:54

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA


16 PAŹDZIERNIKA 2016


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Pan Jezus w Ewangelii przypomina o tym, że powinniśmy wytrwale się modlić; że nasza modlitwa winna być ufna, żarliwa, pokorna, szczera, cierpliwa i wytrwała. Wierność modlitwie różańcowej − przesuwaniu paciorków i powtarzaniu tych samych zdań może nam dopomóc, by nasza modlitwa charakteryzowała się wymienionymi przymiotnikami, bo „modlitwa różańcowa – jak przed laty powiadał Prymas Polski kard. August Hlond – jest modlitwą potężną” i że „każdy Polak powinien odmawiać różaniec”, bo „tą bronią pokonamy zło”. Zatem zapraszamy każdego wieczoru o godz. 17.30 na wspólne różańcowe nabożeństwa. Dziś różaniec o godz. 16.00.
Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka. W sposób szczególny uczynimy to w czasie dzisiejszego nabożeństwa różańcowego, którego rozważania będą osnute wokół myśli Świętego Jana Pawła II.
We wtorek, 18 października, w liturgiczne święto Świętego Łukasza Ewangelisty, na wieczorną Eucharystię zapraszamy mieszkających na terenie naszej parafii lekarzy i pielęgniarki z okazji przypadającego w tym dniu ich patronalnego święta.
W czwartek ADORACJA Najświętszego Sakramentu od godz. 17.00. Raz w miesiącu modlimy się w intencji rodzin. Jest to duchowe przygotowanie do przyjęcia relikwii świętych rodziców św. Teresy Lisieux.
W sobotę, 22 października Kościół w liturgii wspomina Świętego Jana Pawła II. Jest to rocznica inauguracji jego pontyfikatu, podczas której padły słowa zachęty do odwagi i otwarcia drzwi Chrystusowi. Sobotnie rozważania różańcowe, tak jak i te dzisiejsze, będą oparte o myśli naszego wielkiego Rodaka.


Po różańcu będzie możliwość ucałowania relikwii św. Jana Pawła II.
W sobotę wspominamy także Prymasa Polski, kard. Augusta Hlonda, którego 68. rocznica śmierci przypada w tym dniu. We wspólną modlitwę włączymy również prośbę o jego rychłą beatyfikację.
W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.
Bardzo się cieszę, że na modlitwę różańcową przychodzi dużo osób: dzieci, młodzieży i dorosłych. (ponad 200 osób) Zachęcam osoby, które jeszcze nie były na różańcu by się wybrały na tę piękną modlitwę. Maryja obiecuje wiele łask tym, którzy poddają jej cześć tą modlitwą.
SPOTKANIA:


Spotkanie K.S.M. w piątek o godz. 18.30.


Spotkanie dla ministrantów i kandydatów na ministrantów w sobotę o godz. 11.00.


Spotkanie dla lektorów w sobotę o godz. 12.00.


Różaniec w tygodniu będą prowadzić następujące grupy:


Poniedziałek - młodzież.


Wtorek - Koła Żywego Różańca.


Środa - dzieci z klas IV i V.


Czwartek - dzieci z klas III.


Piątek  - młodzież.


Sobota   - Koła Żywego Różańca.
Peregrynacja trwa we wiosce Żeleźnia. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla jej mieszkańców. Po zakończonym nawiedzeniu Obraz Matki Bożej będzie wracał do kościoła. W niedzielę na sumie będzie przekazywany do następnej miejscowości. Proszę o wcześniejsze informowanie kiedy wróci Obraz, by można było ogłosić rozpoczęcie peregrynacja w następnej wiosce. Następne wioski to Juliszewo, Krusz, Kamionka , Dukt.


W parafialnej księdze zawierzenia wpisujemy datę, imiona członków rodziny, adres, wyrazy wdzięczności, postanowienia, prośby itp...
 
Pamiętajcie o swoich dziadkach.


Pytam Was: rozmawiacie ze swoimi dziadkami?
Szukacie kontaktu z waszymi dziadkami. Oni posiadają mądrość życia. I powiedzą wam rzeczy, które poruszą wasze serce.
 


   Papież Franciszek
Te piękne słowa powiedział  papież na Światowych Dniach Młodzieży. Są one inspiracją do tego by dziadkowie i wnuki spotkali się na wspólnej modlitwie.

Proszę aby dzieci i młodzież zaprosili swoich dziadków na wspólny


RÓŻANIEC


Z DZIADKAMI


w czwartek o godz. 17.30.
Dziadkowie będą modlili się za swoje wnuki, a wnuki za swoich dziadków.
Jako znak modlitwy i przekazywanej wiary młodemu pokoleniu dziadkowie lub babcie na początku modlitwy podarują swoim wnukom różańce. Różańce będzie można kupić przed nabożeństwem.
100 wydanie „Gazetki parafialnej”
Już po raz setny ukazała się gazetka parafialna. Co tydzień drukowanych jest ok. 400 gazetek to znaczy, ze wydrukowanych zostało ponad 40 tysięcy gazetek, które trafiły do parafian. Gazetkę wydaję już od ponad 25 lat i wiem, że choć jest to mała forma ale służy pogłębieniu wiedzy religijnej i pomaga w pracy duszpasterskiej. Wydawanie gazetki to nie tylko papier i tonery ale czas poświęcony na przygotowanie. Jest to ok 5-6 godzin.


Wszystkie ogłoszenia są także na stronie internetowej parafii. Warto obejrzeć zdjęcia z ostatnich uroczystości: Procesja Różańcowa, poświęcenie Obrazu i przyjęcie nowego Koła Różańcowego, Różaniec dla dzieci.
 
SPRAWY GOSPODARCZE:


W ubiegłą niedzielę zabraliśmy na bieżące potrzeby parafii 1 238 zł.


Dziękuję wszystkim za ofiary.


Dziękuję za ofiarę na kościół 30 zł.


Zapłacone zostały:


Przegląd pieców do ogrzewania kościoła i kaplicy 800 zł.


Kwiaty do kościoła  250 zł.


Materiały do drukowania gazetki 380 zł.


Razem  1 430 zł.


Dziś ofiary przeznaczone są na remont pomieszczeń w kościele.


W tygodniu była okresowa inspekcja cmentarza. Tym razem nie wnoszono żadnych uwag co do porządku przy cmentarzu.
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co sądzili niesprawiedliwie, będzie odprawiona 20 października o godz. 18.00. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 

Na 1050 rocznicę chrztu Polski w listopadzie w Krakowie - Łagiewnikach nastąpi oddanie Polski Chrystusowi, Królowi Wszechświata.
„Akt intronizacyjny w Krakowie - Łagiewnikach nie będzie zwieńczeniem, lecz początkiem dzieła intronizacji Jezusa Chrystusa w Polsce i w narodzie polskim” - zapewnia bp Andrzej Czaja - przewodniczący Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych. Zapowiadany akt intronizacyjny będzie odczytany w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 19 listopada 2016 roku, w przededniu uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.


Chcemy przygotować się do tego wydarzenia duchowo, ale także przez nauczenie się na to święto nowej pieśni „Przez śmierć bolesną Królu wiecznej chwały”. Będziemy ją śpiewać już od dziś przed każdą Mszą św.
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


17 X - św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;


18 X - św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła;


19 X - bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;


20 X - św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;


21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwo
wski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;


22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus TuusKs. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW

 
WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Przypomnienie aktualnie obowiązujących w Kościele przepisów dotyczących postaw wobec Obecności Boga i przestroga przed zeświecczeniem


Św. Paweł Apostoł relacjonuje obowiązującą wówczas praktykę: „Kiedy się, przeto zgromadzi cały Kościół [...], gdy zaś wszyscy prorokują, a wejdzie [podczas tego] jakiś poganin lub człowiek prosty, [...] upadłszy na twarz odda pokłon Bogu, oznajmiając, że prawdziwie Bóg jest między nami” (1 Kor. 14,23-25).


Apostoł narodów w liście do Efezjan (3,14-15) napisał: „Zginam kolana moje przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi...”.


W Księdze Apokalipsy św. Jan Ewangelista napisał: „Ja Jan [...] doznałem zachwytu w dzień Pański, a obróciwszy się ujrzałem [...] kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w szatę [do stóp] i przepasanego na piersiach złotym pasem. Głowa Jego i włosy - białe jak biała wełna, jak śnieg, a oczy Jego jak płomień ognia. [...] Kiedym Go ujrzał do stóp Jego upadłem jak martwy [...]” (Ap 1,9. 10. 12-14.17).


Na innym miejscu Apokalipsy umiłowany uczeń Chrystusa zaznaczył: „To właśnie ja Jan, słyszę i widzę te rzeczy. A kiedym usłyszał i ujrzał, upadłem, by oddać pokłon przed stopami anioła, który mi je ukazał. Na to rzekł do mnie: «Bacz, byś tego nie czynił, bo jestem współsługą twoim i braci twoich, proroków i tych, którzy strzegą słów tej księgi. Bogu samemu złóż pokłon!»” (Ap 22,8).


W rozdziałach: 5 (w. 8 i 14) oraz 19 (w. 4). autor Apokalipsy wspomina także o padaniu na twarz w zachwycie przed obecnością i objawieniem się Boga. Cdn.

Dodano: 2016-10-15 12:41:26


ZAPRASZAMY !!!
Dodano: 2016-10-13 15:53:56
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 4 z 17