Obchodzone dzisiaj święto Chrztu Pańskiego przypomina nam o własnym chrzcie, poprzez który Pan Bóg ogłosił nas swoimi przybranymi dziećmi i umocnił darem Ducha Świętego. Kończąc okres Bożego Narodzenia, wyruszmy na drogi codziennego życia, dając świadectwo przyjęcia Syna Bożego do naszych serc.


W czwartek 17 stycznia rozpoczynają się XXXIV Światowe Dni Młodzieży w Panamie, odbywające się pod hasłem „Oto Ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego!”. W duchu łączności z młodzieżą całego świata módlmy się o gotowość przyjęcia słowa Bożego i podjęcia różnych darów powołania przez młode pokolenie uczniów Chrystusa.

Odpowiadając na pragnienie samego Chrystusa, który modlił się do Boga Ojca za swoich uczniów, „aby byli jedno”, w najbliższy piątek rozpoczynamy Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. Włączmy się to dzieło poprzez osobistą modlitwę.

Ze względu na kolędę adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek będzie od godz. 14.30 do 15.30

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
17 I - św. Antoni (1195-1231), opat, egipski pustelnik,
19 I - św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924), biskup przemyski, założyciel Zgromadzenia Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego.

Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii.
W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:

Poniedziałek - 14.01.2019
ul. Targowa - 1 ksiądz od godz. 16.00
ul. Polna blok 2d - 1 ksiądz od godz. 15.30

Wtorek - 15.01.2019
ul. Wspólna - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2e - 1 ksiądz od godz. 15.30

Środa - 16.01.2019
ul. Polna blok 2f - 1 ksiądz od godz. 15.30

Czwartek - 17.01.2019
ul. Sienkiewicza - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2g - 1 ksiądz od godz. 15.30

Piątek - 18.01.2019
ul. Kościelna - 1 ksiądz od godz. 15.30
ul. Polna blok 2h - 1 ksiądz od godz. 15.30

Sobota - 19.01.2019
Kamionka, Dukt, Głodowo - 1 ksiądz od godz. 8.30

Proszę o przywiezienie i odwiezienie księdza po kolędzie

Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na remont kościoła. Wykonanie ostatniej ściany kościoła będzie kosztowało 140 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki hojności parafian uda się zaplanowaną pracę wykonać.

Czym jest Chrzest święty?
1. „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania.
2. Chrzest św. jest sakramentem, w którym przez polanie wodą i wymówienie słów sakramentalnych człowiek otrzymuje odpuszczenie grzechu pierworodnego i wszystkich grzechów przed chrztem popełnionych oraz staje się dzieckiem Bożym i otrzymuje życie wieczne.
3. Ustanowił go Chrystus i „powierzył wraz z Ewangelią swojemu Kościołowi, gdy polecił Apostołom: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19).
4. Poprzez chrzest święty ludzie wchodzą do wspólnoty Kościoła, uczestniczą w powszechnym kapłaństwie, stają się uczestnikami Bożej natury, a wszczepieni w Chrystusa, w jego misterium śmierci i zmartwychwstania przechodzą ze śmierci grzechu do życia w łasce.
5. „Kościół, otrzymawszy polecenie Chrystusowe głoszenia Ewangelii i udzielania chrztu, już od pierwszych wieków chrzcił nie tylko dorosłych, lecz także niemowlęta. Zawsze bowiem uważał, że według słów Pańskich: „ Jeśli się ktoś nie odrodzi z wody i Ducha Świętego, nie może wejść do królestwa Bożego” (J 3, 5)
6. Chrzest jest początkiem nowego życia – życia we wspólnocie z Jezusem i z wszystkimi, którzy w Niego wierzą. Na znak zapoczątkowania czegoś nowego otrzymujący chrzest zostaje nazwany po imieniu. Przeważnie jest to imię świętego, który ma być nam w życiu wzorem i patronem.
7. Przyjęcie chrztu pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony winien żyć inaczej, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Sakrament ten stawia przed nami zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa. Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu.
8. Chrzest, jako najważniejszy sakrament w Kościele katolickim, jest zapisywany w Księdze ochrzczonych w Kościele parafialnym w miejscu urodzenia. Bez tego dokumentu nie jest możliwe przyjęcie jakiegokolwiek innego sakramentu, stąd najlepiej jest, gdy wszystkie dokumenty gromadzone są w jednej parafii.


Dodano: 2019-01-12 18:31:49

W osobach Mędrców ze Wschodu, którzy przybywają oddać pokłon nowonarodzonemu Królowi, odnajdujemy ludzi wszystkich ras, języków i religii, wezwanych do rozpoznania w Chrystusie jedynego Zbawiciela. Dzisiaj możemy też wesprzeć misyjne dzieła Kościoła. Taca przeznaczona jest na misje.

Zgodnie z dawnym zwyczajem zabierzmy ze sobą pobłogosławioną kredę, aby oznaczyć drzwi naszych domów na znak przyjęcia Wcielonego Syna Bożego. Woń kadzidła niech napełni nasze mieszkania na znak, że wszystko w naszym życiu pragniemy czynić na większą chwałę Bożą.Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:

07 stycznia 2019 – poniedziałek
ul. Załęskiego - 1 ksiądz od godz. 16.00

08 stycznia 2019 – wtorek
ul. Aleja Róż, ul Złota i ul Jasna - 1 ksiądz od godz. 15.30

09 stycznia 2019 – środa
Wkra Kolonia - 1 ksiądz od godz. 8.30

10 stycznia 2019 – czwartek
ul. Parkowa - 1 ksiądz od godz. 15.30

11 stycznia 2019 – piątek
ul Mazowiecka - 1 ksiądz od godz. 15.30

12 stycznia 2019 – sobota
Juliszewo, Krusz, Huta - 1 ksiądz od godz. 8.30

Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na remont kościoła. Wykonanie ostatniej ściany kościoła będzie kosztowało 140 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki hojności parafian uda się zaplanowaną pracę wykonać.

Zbiórka Dziś po Mszach św. będzie zbiórka pieniędzy
dla pogorzelców z ul. Wojska Polskiego.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 w ciszy a od godz. 16.30 odmówimy modlitwy do Dzieciątka Jezus, modląc się o wiarę dla dzieci i młodzieży.
Dziś w uroczystość Trzech Króli tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych. Kredę i kadzidło można nabyć u pana kościelnego.PODZIĘKOWANIA:
Dziękuję członkom Żywego Różnica za przedstawienie Jasełek w kościele.

We wtorek o godz. 11.00 odbędzie się pogrzeb ś. p. Zofii Sobotka.
O godz. 10.00 różaniec w kościele parafialnym


Szlakiem Mędrców ze Wschodu

Dziś Kościół obchodzi epifanię, czyli objawienie się Jezusa światu. W osobach Mędrców są reprezentowane ludy całego świata, wszystkich języków i krajów, które wezwane przez Pana wyruszają w drogę, by adorować Nowo Narodzonego w Betlejem. Kapłani i uczeni w Piśmie, którzy przebywają blisko groty, nie robią ani kroku w jej kierunku. Mędrców wiedzie gwiazda, która zachęca ich do wyruszenia i oświetla im drogę wiodącą do tego szczególnego celu.
Kapłani i uczeni w Piśmie znają dobrze Biblię. Stąd wiedzą, gdzie przepowiednie wskazywały miejsce narodzenia króla izraelskiego. Nie potrafią jednak powiedzieć Herodowi niczego ponad zwykłą prorocką informację. Mamy więc do czynienia ze swoistym paradoksem. Z jednej strony widzimy więc tajemniczą gwiazdę, która jest przewodniczką spotkania trzech pogan ze Zbawcą. Z drugiej zaś mamy Biblię, odczytywaną i nauczaną przez starotestamentalnych kapłanów i uczonych w Piśmie w taki sposób, iż nie można podać Herodowi niczego poza niewyraźną informacją.
Mędrcy dotarli do Betlejem, gdyż pozwolili się posłusznie prowadzić gwieździe. To ważne, by nauczyć się obserwować w naszej codzienności znaki, przez które Bóg do nas mówi, wzywa nas i nami kieruje. Mędrcy przynieśli w darze Jezusowi królewskie dary: złoto, kadzidło i mirrę. Złoto symbolizowało to, co piękne, chwalebne, wartościowe. Oznaczało godność Jezusa jako króla. Kadzidło było używane w świątyniach podczas składania ofiar jako symbol modlitwy. Oznaczało, że Jezus jest Bogiem. Mirra to balsam, którym namaszczano zmarłych, a dodany do wina wzmacniał je. Taki napój podawano skazańcom. To zapowiedź męki Pana i Jego pogrzebu. Jezus otrzymał więc złoto jako król, kadzidło jako Bóg i mirrę jako człowiek. Na pamiątkę tych darów zaczęto święcić w kościele złoto, kadzidło i mirrę, a z czasem wprowadzono także błogosławieństwo kredy.
W polskiej tradycji po powrocie z kościoła, kadzidłem okadzano domostwa, by ustrzec je przed wpływami złych sił, a poświęconą kredą wypisywano na drzwiach domu inicjały trzech Króli [C + M + B] oraz cyfry danego roku. Najbardziej trafną interpretacją tych liter jest potraktowanie ich jako chrześcijańskich noworocznych życzeń: Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus błogosławi temu domowi.
Ewangelia uściśla, że Mędrcy po spotkaniu z Jezusem „Inną drogą udali się do swojej ojczyzny”. Taka zmiana trasy może oznaczać nawrócenie, do jakiego są wezwani ci, którzy spotkają Chrystusa, by stać się prawdziwymi czcicielami, jakich On pragnie. To pociąga za sobą naśladowanie Jego sposobu działania, czyniąc z siebie „ofiarę żywą, świętą, Bogu przyjemną”.
Kard. Joachim Meisner podkreśla, że to, co Bóg w noc Bożego Narodzenia szeptał do ucha, Epifania chce głosić z dachów świata. Stajnia z Betlejem nie jest kościelnym terenem prywatnym i dzisiaj została określona jako dobro wspólne wszystkich ludzi. Chrześcijaństwo przynosi Boże zbawienie wszystkim, bo Chrystus jest prawdziwym Synem Boga żywego. A ostatecznym sensem powołania chrześcijańskiego jest to, aby ludzie znaleźli drogę do Chrystusa.
ks. Leszek Smoliński


Dodano: 2019-01-05 15:07:13

Dzisiejsza niedziela kieruje nasz wzrok w stronę Świętej Rodziny z Nazaretu. Liturgia zaprasza nas nie tylko do zawierzenia naszych najbliższych Jezusowi, Matce Bożej i św. Józefowi, ale nade wszystko do kształtowania codziennego życia na wzór Świętej Rodziny. Przeżyjmy ten dzień, poświęcając więcej uwagi naszym najbliższym, aby świętowanie niedzieli było czasem prawdziwie dla Boga i rodziny.

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. Zapraszamy na specjalne nabożeństwo o godz. 17.00, podczas którego będziemy dziękowali Panu Bogu za dar czasu i upraszali łaski na dni nowego roku.

We wtorek, 1 stycznia, uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte o godz. 9.30, 11.30 i o 16.00. Rozpocznijmy nowy rok, upraszając orędownictwa Bożej i naszej Matki. Tego dnia w łączności z Kościołem powszechnym będziemy modlili się o pokój na świecie.

Trwają odwiedziny duszpasterskie rodzin naszej parafii. W tym tygodniu odwiedzimy mieszkańców:
31 grudnia – poniedziałek
Szyjki Nowe - 1 ksiądz, od godz. 8.30

02 stycznia – środa
Garwarz Stary - 1 ksiądz, od godz. 8.30

03 stycznia – czwartek
ul. Ogrodowa i Słoneczna - 1 ksiądz, od godz. 15.30

05 stycznia – sobota
Zalesie Duże - 1 ksiądz, od godz. 8.30.

Ofiary składane podczas kolędy przeznaczone będą na remont kościoła. Wykonanie ostatniej ściany kościoła będzie kosztowało 140 tys. zł. Mam nadzieję, że dzięki hojności parafian uda się zaplanowaną pracę wykonać.

W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

W czwartek Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji kapłanów od godz. 15.30. Adorację prowadzi grupa Margaretka.
Msza święta wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa w piątek o godz. 16.30. Tego dnia spowiedź święta w godz. 16.00.
Czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny zapraszamy natomiast na sobotnią Mszę Świętą o godz. 16.30. O godzinie 15.30 spotkanie Kół Żywego Różańca.

Od stycznia rozpoczynamy nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca o które Matka Boska prosiła w Fatimie. Polega ono na rozważaniu jednej tajemnicy różańcowej, odmówieniu różańca wynagradzającego i komunii wynagradzającej. Zapraszamy wiernych do włączenia się w to nabożeństwo. Nabożeństwo rozpocznie się o godz. 15.45.

W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Tradycyjne błogosławieństwo kredy, kadzidła oraz wody podczas wszystkich Mszy Świętych.
Przed Mszą św. o godz. 9.30 i 11.30 będą wystawiany jasełka o Bożym Narodzeniu przez Koła Żywego Różańca.

PODZIĘKOWANIA:
Bardzo serdecznie dziękuję za ofiary złożone na remont kościoła w święto Bożego Narodzenia. Zabraliśmy 5 936 zł. To duża składka. Cieszę się także dlatego, że większość parafian ma zaufanie, że pieniądze będą dobrze spożytkowane na potrzeby kościoła. Dziękuję także gościom, którzy byli w święta w kościele. Serdeczne Bóg zapłać. Niech dobry Bóg odpłaci swoim błogosławieństwem tym, którzy troszczą się o Jego świątynię.Przewodnik grupy białej pieszej pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę zaprasza na spotkanie kolędowo-opłatkowe do sali parafialnej 30.12.2018r. O godz. 16. Po kolędowaniu zapraszam na Mszę z oprawą pielgrzymkową.
ks. Tomasz Dec
wikariusz par. Matki Bożej Fatimskiej
w Ciechanowie przewodnik grupy Białej
pielgrzymki z Płocka na Jasną Górę

To już 200 numer gazetki parafialnej. Gazetka drukowana jest w 400 egzemplarzach. Jest to 80 tysięcy gazetek w ciągu 4 lat. Mam nadzieję, że ta mała forma, choć w przygotowaniu czasochłonna dobrze służy parafianom

Chcesz mieć trwałe szczęście rodzinne? Zastanów się nad liczbami:
Związek cywilny: rozchodzi się jedna para na dwie – 50%
Małżeństwo po ślubie kościelnym, ale nie uczęszczające do Kościoła i nie modlące się razem: jedna para na trzy - 33%
Po ślubie kościelnym i przy coniedzielnej Mszy św.: jedna para na pięćdziesiąt - 2%
Po ślubie kościelnym, przy coniedzielnej Mszy św. i przy codziennej modlitwie małżonków: rozpada się jedna para na 1429 par. To jest niecałe 0,07%!
(za Das Gbet, Schlüssel der Heiligkeit, „Deer Fels”, nr 11/2002, s.325)W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
2 I – święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (ok. 330-ok. 390), biskupi Kościoła wschodniego, wielcy pisarze i obrońcy wiary, ogłoszeni doktorami Kościoła, za życia złączeni przyjaźnią, wspominani w liturgii tego samego dnia.


Dodano: 2019-01-01 15:30:13
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Następna »

Strona 5 z 5