VI NIEDZIELA ZWYKŁA


12 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Tylko czerpiąc obficie ze stołu słowa Bożego i eucharystycznego, zostajemy uzdrowieni i umocnieni, aby świadczyć o Chrystusie wśród tych, do których On nas posyła. Pamiętajmy, że w każdym spotkaniu drugi człowiek potrzebuje naszej miłości. Nie będziemy jej mieli, jeśli nie ugruntujemy naszej przyjaźni z Panem Bogiem.


W poniedziałek po Mszy św. o godz. 17.00


różaniec fatimski


w intencji zadośćuczynienia za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Po różańcu procesja fatimska. Zapraszamy do wspólnej modlitwy przygotowującej do 100 rocznicy objawień w Fatimie.W najbliższy wtorek, 14 lutego, przypada święto św. św. Cyryla (826-869), mnicha, i Metodego (815-885), biskupa. Ci urodzeni w Cesarstwie Wschodnim bracia, bardzo wykształceni, znający różne języki z hebrajskim, syryjskim i łaciną włącznie, piastujący różne godności kościelne, podjęli wiele udanych wypraw misyjnych, między innymi do kraju Chazarów na Krymie, do Bułgarii i na Morawy, gdzie wprowadzili do liturgii język słowiański pisany alfabetem greckim (głagolicę). Cyryl przetłumaczył Pismo Święte na język staro-cerkiewno-słowiański. Tym językiem nadal posługuje się kilkadziesiąt milionów braci prawosławnych i kilka milionów grekokatolików. Obaj święci są uważani za apostołów Słowian. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił ich współpatronami Europy, podnosząc tym samym ich wspomnienie do rangi święta.Tego samego dnia tradycja wspomina św. Walentego, kapłana rzymskiego, który w 269 roku poniósł śmierć męczeńską, gdyż podczas tortur nie chciał się wyrzec Chrystusa. Św. Walenty, zanim zaczął patronować zakochanym, przez długie wieki, był patronem chorych na epilepsję (padaczkę). Patronuje on nie tylko chorym na epilepsję, ale i na choroby nerwowe. Jest opiekunem chorych psychicznie, ludzi ogarniętych mrokiem umysłu. Ikonografia przedstawia tego męczennika najczęściej w stroju kapłańskim, w momencie uzdrawiania chorego. Pochodzenia zwyczajów związanych z walentynkami należy poszukiwać w luperkaliach - rzymskim święcie płodności. Dziś w Stanach Zjednoczonych i wielu innych krajach walentynki są jednym z najbardziej dochodowych świąt. Obecnie święto Walentynek jest niestety przejawem amerykanizacji, komercjalizacji i konsumpcjonizmu, który ma coraz mniej wspólnego z okazywaniem uczuć, a tym bardziej z dawnym świętami.Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00. Do godziny 16.30 adoracja prywatna, od godz. 16.30 będziemy modlić się za przyczyną św. Ojca Pio za doznających utrapień i pokus.
PODZIĘKOWANIA:


Zakończyliśmy już wizytę kolędową, dziękujemy za życzliwe przyjęcie w domach, szczere rozmowy, poczęstunki, przywożenie i odwożenie księży.Na potrzeby kościoła zebraliśmy 26 320 zł. Gdy rozpaczną się remonty, w sezonie letnim podam na jaki cel zostały wydane te pieniądze. Serdecznie dziękuję wszystkim składającym ofiary.


Został zakupiony olej opałowy do kościoła za kwotę 2 781 zł.SPOTKANIA:


Spotkanie Rady Duszpasterskiej w środę o godz. 18.00.
Dziś będzie rozprowadzane czasopismo „Dobre Nowiny”. Można w nim przeczytać o  Fatimie i cudzie słońca, „Cud się nie zdarzył - włosi w strachu” o cudzie św. Januarego, „Spowiedź to jest zwycięstwo”. Czasopismo jest bezpłatne.
Na stoliku z książkami jest „Modlitewnik Fatimski” cena 3 zł. Proszę pieniądze wkładać do skarbonki na książki.
Kancelaria parafialna będzie czynna w poniedziałek, czwartek, piątek i sobotę od godz. 16.00 do 16.30. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
 Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW


WOBEC OBECNOŚCI BOGA

Odnośne postanowienie Konferencji Episkopatu Polski:


„Zaleca się procesyjne podchodzenie do przyjęcia Komunii świętej. Ciało Pana jest, bowiem pokarmem na drodze do życia wiecznego. Komunię świętą można przyjąć w postawie klęczącej lub stojącej.


Prawodawca na pierwszym miejscu wymienia postawę klęczącą. Jeśli jednak wierni z jakiegoś powodu chcą przyjąć Ciało Pańskie w postawie stojącej, wykonują wcześniej należny Najświętszemu Sakramentowi gest czci (por. OWMR, n. 160), którym ma być skłon ciała lub przyklęknięcie na jedno kolano. „Polski Synod Plenarny potwierdza i wyraża szacunek dla zwyczaju przyjmowania Komunii świętej «do ust» w postawie zarówno klęczącej, jak i stojącej [...], z zachowaniem najwyższej czci dla Eucharystii”.


„Jeżeli udziela się Komunii świętej tylko pod postacią chleba, kapłan każdemu z przyjmujących ukazuje nieco uniesioną Hostię, mówiąc: Ciało Chrystusa. Przystępujący do Komunii świętej odpowiada: Amen”39 (OWMR, n. 161).


„Ażeby Komunia święta ukazała się także przez znaki jako uczestnictwo w aktualnie sprawowanej Ofierze, zaleca się, by wierni mogli ją przyjmować z hostii konsekrowanych podczas tej Mszy [por. S.C., n. 55]”40.


Wskazania Episkopatu Polski: „Wierni klęczą: w czasie modlitwy epikletycznej i przeistoczenia (klękają na epiklezę, a wstają przed aklamacją po przeistoczeniu); na słowa: Oto Baranek Boży; Panie, nie jestem godzien; mogą klęczeć w czasie przyjmowania Komunii świętej, jeżeli taka forma została przyjęta we wspólnocie, mogą klęczeć od śpiewu Święty do [końca modlitwy eucharystycznej, czyli do] doksologii: Przez Chrystusa, z Chrystusem, jeśli taki zwyczaj istnieje we wspólnocie” (WEP, n. 50).


Zauważmy, iż w przepisie dotyczącym klęczenia podczas sprawowania Eucharystii prawodawca nie udziela zezwolenia na zawężanie możliwości klęczenia, lecz na jej poszerzenie - w oparciu o istniejący zwyczaj w danej wspólnocie. W tymże duchu zredagowany jest przepis zawarty w OWMR (n. 43), odnoszący się do klęczenia.


W swoich Wskazaniach biskupi polscy piszą także: „Niech jako owoc Roku Eucharystycznego pozostanie w naszych wspólnotach praktyka śpiewów uwielbienia po Komunii świętej” (n. 42).


Księga liturgiczna Komunia święta i kult tajemnicy eucharystycznej poza Mszą świętą dostosowane do zwyczajów diecezji polskich [Katowice 198542] zawiera następujący przepis: „Przed Najświętszym Sakramentem, zarówno przechowywanym w tabernakulum, jak i wystawionym do publicznej adoracji, klęka się na jedno kolano” (n. 60, s. 39)43.


W sanktuariach naszej Ojczyzny jest niepamiętny zwyczaj obchodzenia na kolanach ołtarza, w którym znajduje się wizerunek Pana Jezusa, Matki Bożej lub Świętego, który w tym miejscu jest przedmiotem szczególnego kultu.

Używajmy wody święconej


Kropielnica. Przy wejściu do świątyni rozglądamy się za kropielnicą, by móc ręką zanurzoną w wodzie święconej uczynić na swym ciele znak krzyża. Jest to bardzo prosta forma odnowienia przymierza chrzcielnego i warto bardzo świadomie czynić te gesty. Wchodząc do kościoła, wspominamy moment, gdy zostaliśmy włączeni w Kościół. Prosimy Boga, by usunął z naszego serca to, co przeszkadza nam w pełnym spotkaniu się z Nim w domu modlitwy.


Kropielniczka. Tradycją katolickich domów było zawieszanie kropielniczki z wodą święconą przy drzwiach wejściowych. Podobnie jak w świątyni, ten zwyczaj pomagał domownikom i gościom żyć prawdą, że rodzina to domowy Kościół oraz że w codzienności życia objawia się Bóg.


Najstarsze polskie kropielniczki domowe pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Początkowo wytwarzane były w przyklasztornych manufakturach, dopiero później zaczęli je produkować twórcy ludowi. 
ZWRÓĆ UWAGĘ JAKIE ZNAKI I SYMBOLE NOSISZ!


MOTYL – jest symbolem własnym zwolenników „NEW AGE”. Tak jak gąsienica zawija się w kokon, przemienia się i wychodzi w formie motyla, tak ludzkość przechodzi z dawnej epoki w nową erę. Gąsienica oznacza minioną epokę, w której ludzkość żyła według tradycji.
 Stosowne zachowanie się w kościele  Św. Cezary z ArlesKtokolwiek prawdziwie kocha Boga, ten przychodzi wcześnie do kościoła i późno stamtąd wychodzi. W kościele dobrze się zachowuje, a próżne i świeckie mowy odrzuca niczym śmiertelną truciznę, zwracając uwagę na śpiew i modlitwę. Mając w pogardzie gorycz tego świata w kościele szuka [źródła], skąd czerpie słodycz, jaką jest Chrystus.


Ci natomiast, którzy są niedbali, nie tylko przychodzą późno do kościoła, ale też wychodzą stamtąd, zanim boskie misteria się zakończą. W kościele oddają się próżnym pogaduszkom, sami nie śpiewają i drugim nie pozwalają ani śpiewać, ani się modlić. Tacy niech szybko się poprawią i niech nie przygotowują sobie śmierci w tym miejscu, w którym powinni znaleźć życie. Ja ze swej strony napominam: kto gardzi wysłańcem, niech lęka się sędziego. Przykre są narzędzia lekarza, ale przynoszą zdrowie. Słodkie wydają się uciechy tego świata, ale przynoszą szkodę.
77. rocznica pierwszej masowej deportacji Polaków na wschódSowieckie wywózki na wschód były jedną z najcięższych zbrodni dokonanych na narodzie polskim. Pierwszą, a zarazem największą masową wywózkę przeprowadzono 77 lat temu. 10 lutego 1940 roku NKWD rozpoczęło akcję, wskutek której ze wschodnich ziem Rzeczypospolitej na Sybir wywieziono ponad 220 tys. Polaków. Bardzo wielu z nich zginęło z powodu głodu, chorób oraz nieludzkich warunków obozowego życia i katorżniczej pracy.
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co umarli w świętym kapłaństwie będzie odprawiona 14 lutego o godz. 7.30. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 

Dodano: 2017-02-11 21:44:16

V NIEDZIELA ZWYKŁA


5 LUTEGO 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIEPiąta niedziela w ciągu roku liturgicznego gromadzi nas przy stole Eucharystii. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście ani nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Panem Bogiem bez Eucharystii. Dopiero tutaj, karmiąc się prawdziwą miłością, każdy chrześcijanin uczy się ofiarnego życia. Częściej wczytujmy się w objawienie Boże zawarte w Piśmie Świętym i wsłuchujmy się w to, co mówi Kościół, którego zadaniem jest ciągłe przybliżanie nas do zbawienia. Tylko w ten sposób możemy stać się świadkami Chrystusa w świecie.
W sobotę, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Najświętsza objawiła się ubogiej pasterce, Bernadecie Soubirous w Grocie Massabielskiej. Tamte wydarzenia upamiętnia znana i chętnie śpiewana pieśń Po górach, dolinach. Podczas osiemnastu spotkań z Bernadetą Maryja wzywała do modlitwy oraz pokuty i prosiła, aby na miejscu objawień został zbudowany kościół. Tak też się stało. Lourdes zasłynęło z licznych nawróceń i uzdrowień, stając się w krótkim czasie centrum kultu maryjnego we Francji. Dziś do Lourdes przybywają chorzy i zdrowi pielgrzymi z całego świata.
Święto Matki Bożej z Lourdes łączymy z obchodami Światowego Dnia Chorych. Mamy więc szczególną okazję do pogłębienia postawy wrażliwości, refleksji i czynnego działania wobec cierpiących i chorych, osamotnionych, wobec tych, do których mamy bardzo blisko siebie, i wobec tych, których nie znamy. Współczesny świat bardzo potrzebuje wielu dobrych Samarytan. W naszym kościele Mszę Świętą ze specjalnym nabożeństwem dla chorych będziemy sprawowali o godz. 15.00. Serdecznie proszę o pomoc wszystkim chorym, niepełnosprawnym, seniorom w dotarciu do naszej świątyni.


Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie przy herbacie na plebanii.
Dzisiejsza adoracja oparta jest na tekstach Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa” z XIV wieku. Rozdział III O nauce prawdy.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 15.30. Do godziny 16.00 adoracja prywatna, od godz. 16.00 będziemy modlić się w intencji rodzin.
Podziękowania:


Serdecznie dziękuję wszystkim za ofiary na ogrzewanie kościoła. Zebraliśmy 2 052 zł. - więcej niż poprzednim razem. Wśród ofiar były nawet banknoty po 50, 100 i 200 zł. Nie będziemy musieli oszczędzać na ogrzewaniu. Zależy mi na tym, aby w kościele było ciepło, by można było skupić się na modlitwie i przeżywaniu Mszy św.


Dziękuję członkom Kół Żywego Różańca za przedstawienie jasełek w święto Matki Bożej.


Zespół Moja Rodzina Artura i Aldony Wiśniewskich składa podziękowanie dla Parafian za przekazanie ofiary w kwocie 470 zł dla dzieci z domowych hospicjów we Lwowie.
Porządek kolędy:


Poniedziałek - ul. Polna 2 D i 2 E od 15.00
i ul. Polna 2 H i 2 I.


Po księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.
Kancelaria parafialna będzie czynna w środę czwa
rtek i piątek od godz. 16.00. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA
Klęczenie lub przyklękanie podczas przyjmowania Komunii świętej


„Celebracja Eucharystii jest ucztą paschalną, wypada, więc, aby zgodnie z nakazem Pana wierni należycie usposobieni przyjmowali Jego Ciało i Krew jako duchowy pokarm” (n. 80)34. Kongregacja sakramentów kieruje do biskupów i księży polecenie: „Wiernych należy pouczać, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawcą oraz że Jemu, obecnemu pod sakramentalnymi postaciami, przysługuje taki sam kult uwielbienia, czyli adoracji, jaki należy oddawać Bogu”.


W Komunii świętej otrzymujemy Chrystusa żywego, prawdziwego i realnego. Pomyślmy: czy nie upadlibyśmy przed Nim na kolana, gdyby się nam ukazał w ludzkiej postaci? Mając żywą wiarę i gorącą miłość z pewnością nie stalibyśmy przed Nim jak Jemu równi. Skąd, więc biorą się opory przed przyklękaniem czy klęczeniem? Módlmy się z apostołami: „Panie, przemnóż nam wiary”, abyśmy umieli doświadczać bezradności zmysłów i ograniczoności naszego rozumu, abyśmy umieli oprzeć się na wierze i nadziei, jedynie one, bo-wiem mogą nas napełnić nadprzyrodzonym światłem pozwalającym lepiej poznać tę „wielką tajemnicę”.


Nie ulega wątpliwości, że postawa (stojąca, klęcząca), jaką komunikujący przyjmują wobec Eucharystii, wskazuje na wewnętrzne nastawienie serca. U chrześcijan odwieczną postawą wobec Bożej Obecności pod świętymi postaciami było i jest klęczenie lub przyklęknięcie na jedno kolano. Są to, bowiem niewątpliwie i niezależnie od wszelkich pseudo nowoczesnych, czyli laicyzujących teorii, najbardziej czytelne gesty okazania (przez pełnosprawnych) czci i uwielbienia Jezusowi Chrystusowi jako Panu i Bogu, a także przejaw mocnej i odważnej wiary w Jego realną obecność w sakramencie ołtarza.


– Zgodnie z rubrykami mszału rzymskiego, po odmówieniu modlitwy: Panie Jezu Chryste, Synu Boga żywego lub Panie Jezu Chryste, niech przyjęcie Ciała i Krwi, „celebrans przyklęka, bierze Hostię konsekrowaną w tej Mszy świętej i trzymając ją uniesioną nieco nad pateną lub kielichem, zwrócony do ludu, mówi: Oto Baranek Bo-ży...” (n. 157; por. nn. 248; 249; 268), następnie przyjmuje Komunię świętą (n. 158). Przyklęknięcie kapłana jest też zachętą dla wier-nych. Okazanie Ciała i Krwi Pańskiej pod postacią chleba i wina łącznie z wypowiedzeniem słów: Oto Baranek Boży..., przypomina im, kogo mają za chwilę przyjąć do świątyni swojego serca.


– Następnie „kapłan bierze patenę lub puszkę i podchodzi do przyjmujących Komunię, którzy zazwyczaj zbliżają się procesyjnie. [...] Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu. Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci, który winien być określony tym samym postanowieniem”.


W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


6 II - św. Paweł Mika i jego Towarzysze, pierwsi męczennicy Dalekiego Wschodu;


10 II – św. Scholastyka (†542), dziewica, siostra św. Benedykta, wielkiego założyciela zakonu benedyktynów i patrona Europy; na wzór brata założyła zakon żeński według reguły benedyktyńskiej i całkowicie poświęciła się Panu Bogu.


Dodano: 2017-02-04 21:58:44
Dodano: 2017-01-31 15:41:50

IV NIEDZIELA ZWYKŁA


29 STYCZNIA 2017


OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych, ustanowiony w 1954 roku. Wiemy, jak straszna w skutkach jest ta choroba. Starajmy się więc pomóc, aby dotknięci nią byli leczeni w poszanowaniu ludzkiej godności. Dziś na świecie trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami.
W czwartek, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji nazywane świętem Matki Bożej Gromnicznej. To pamiątka obrzędu, jakiemu - zgodnie z żydowskim prawem - w czterdziestym dniu po urodzeniu Pana Jezusa poddali się Maryja i Józef. Zanieśli Dzieciątko do świątyni jerozolimskiej, aby przedstawić Je Panu Bogu i złożyć ofiarę. Msze Święte o godz. 9.30 i 17.00. Tego dnia na uroczystą liturgię przyniesiemy świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Panu Jezusie - Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi naszego życia.
Na mszę o godz. 17.00 zapraszamy rodziców z dziećmi. Dzieci przyniosą świece od chrztu. W czasie Mszy św. ze świecami ustawiamy się pod chórem. Po poświęceniu świec udajemy się w procesji do ołtarza. Dzieci w czasie Mszy św. otrzymają specjalne błogosławieństwo.
Z inicjatywy papieża św. Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby podejmujące służbę Panu Bogu i ludziom w różnych zakonach i zgromadzeniach. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego w naszych rodzinach i wspólnocie parafialnej. Wesprzemy też materialnie borykające się z trudnościami klasztory i domy zakonne.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa; prosimy o nowe i święte powołania do pracy w winnicy Pańskiej, także z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. W naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi świętej w czwartek i piątek od  od godz. 16.30. W sobotę czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
W czwartek na Msze św. o godz. 17.00 zobowiązani są przyjść kandydaci do bierzmowania, dzieci z klas III, IV i V.
SPOTKANIA:


Spotkanie Kół Żywego Różańca w sobotę o godz. 15.30.


Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca o godz. 16.00.


Królowo Różańca Świętego. Oto klękamy do modlitwy, by w pierwszą sobotę odmówić różaniec, o który prosiłaś. Chcemy przez niego zadośćuczynić za grzechy swoje, naszych bliskich, naszej Ojczyzny i całego świata. Pragniemy modlić się szczególnie za tych, którzy najdalej odeszli od Boga i najbardziej potrzebują Jego miłosierdzia. Wspomóż nas, abyśmy pamiętali o tej intencji wyznaczonej przez Ciebie. Pomóż nam wynagradzać naszym różańcem cierpienia Twego Niepokalanego Serca i Najświętszego Serca Jezusowego.
Spotkanie z rodzicami dzieci klas IV i V w przyszła niedzie
lę po Mszy św. o godz. 9.30.
PORZĄDEK KOLĘDY:


Poniedziałek - ul. Załęskiego  od 15.00
 i ul. Sienkiewicza .
 ul. Południowa Blok 21 A 
 


Wtorek - ul. Nadrzeczna od 15.00.
 ul. Jasna, Aleja Róż i Złota.


Środa - ul. Polna  od 15.00.
 ul. Polna, i Bloki 2 A i 2 B.


Piątek - ul. Targowa   od 15.00.
 ul. Południowa 20 D
 i ul. Polna 2 G.


Sobota - ul. Kościelna    od 9.00.
 ul. Nowotki i ul. Krzywa.


Po księży proszę przyjechać 10 minut wcześniej.


 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:


31 I – św. Jan Bosko (1815-1888), założyciel salezjanów i Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki Wiernych, wielki pedagog i apostoł młodzieży ;


3 II – św. Błażej, biskup i męczennik z IV wieku, jego pomocy wzywamy w chorobach gardła; tego samego dnia św. Oskar (801-865), biskup, benedyktyn, misjonarz Skandynawii, patron Szwecji.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 16.00.
Kancelaria parafialna będzie czynna w czwartek i sobotę od godz. 16.00. W ważnych sprawach można kontaktować się telefonicznie.
2 lutego w święto Matki Bożej Gromnicznej po Mszy św. o godz. 17.00 będą jasełka „Czy Europa może żyć bez Boga” w wykonaniu członków Żywego Różańca.


Serdecznie zapraszamy.
W Gościu Niedzielnym jest relacja z wyjazdu zespołu „Moja Rodzina” do Lwowa na charytatywny koncert kolęd. Ofiary z koncertu przekazane były Fundacji „Dajmy Nadzieję, która prowadzi domowe hospicjum dziecięce.”


W zakrystii można nabyć gromnice do poświęcenia w święto Matki Boskiej Gromnicznej. 
 
Msza św. za zmarłych, a w szczególności za tych, co przysięgali nadaremnie będzie odprawiona 30 stycznia o godz. 7.00. Dziękuję za ofiary składane na Msze św. za zmarłych.
 
Ks. Piotr M. Gajda


POSTAWY KATOLIKÓW WOBEC OBECNOŚCI BOGA


Przepisy zawarte w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego:

a) „Przyklęknięcie, które wykonuje się przez zgięcie prawego kolana aż do ziemi, oznacza uwielbienie. Dlatego obowiązuje ono przed Najświętszym Sakramentem i przed Krzyżem świętym, od jego uroczystej adoracji w liturgii Wielkiego Piątku aż do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej (OWMR, n. 274), a także w Niedzielę Palmową i Wielki Piątek podczas czytania Ewangelii po opisie śmierci Jezusa Chrystusa.


b) W czasie Mszy świętej [co niżej zostanie szczegółowo przedstawione] kapłan celebrujący przyklęka trzy razy: po podniesieniu hostii, po podniesieniu kielicha i przed Komunią świętą. [...] Jeśli zaś w prezbiterium jest tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, kapłan, diakon i inni usługujący przyklękają po przyjściu do ołtarza i przed odejściem od niego, nie zaś podczas samej celebracji Mszy świętej” (n. 274).


c) „Poza tym przyklękają wszyscy, którzy przechodzą przed Najświętszym Sakramentem, chyba, że idą w procesji. Usługujący, którzy niosą krzyż procesyjny lub świece, zamiast przyklęknięcia wykonują skłon głowy” (nr 274).


d) Kapłan z ludem, podczas wyznania wiary „na słowa: I za sprawą Ducha Świętego itd. głęboko się pochylają, a w uroczystości Zwiastowania i Narodzenia Pańskiego przyklękają” (n. 137).


e) Wierni klęczą podczas konsekracji (zgodnie z OWMR, n. 4333). „Gdzie istnieje zwyczaj, iż wierni klęczą od zakończenia aklamacji Święty aż do końca Modlitwy eucharystycznej oraz przed Komunią świętą, gdy kapłan mówi Oto Baranek Boży, zwyczaj ten wypada zachować” (tamże). Cdn.Używajmy wody święconej


Wchodząc do kościoła, jako Domu Bożego, sięgamy dłonią do kropielnicy i czynimy znak krzyża dla przypomnienia sobie, kim jesteśmy i dla Kogo tu przychodzimy. Uświadamiamy sobie, że jesteśmy częścią wspólnoty dzieci Bożych. Nie trzeba przekonywać, jak ważna jest ta świadomość dla przeżywania modlitwy osobistej, a jeszcze bardziej wspólnotowej Eucharystii. Dobrze przeżywana Msza św. to wspólne spotkanie dzieci Bożych z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Przychodząc zatem na Mszę św. potrzebujemy odnowienia tej świadomości, co ułatwia przy wejściu znak krzyża wodą święconą. Potem, w trakcie Eucharystii ta świadomość narasta i potęguje się aż do zjednoczenia z Bogiem w Komunii Świętej. Jednoczymy się z Nim w sakramencie, do którego owocnego przeżycia przygotowały nas między innymi sakramentalia (do nich należy pokropienie wodą święconą). Przeżywamy zatem z całą mocą obecność Boga w sobie.


Kościół św. udziela odpustu cząstkowego (wcześniej: odpustu stu dni) za każde przeżegnanie się wodą święconą. Nie zapominajmy również wziąć ze sobą wody święconej na cmentarz, gdy idziemy tam odwiedzić groby naszych bliskich zmarłych. Skrapianie nią grobów przynosi wielką ulgę zmarłym cierpiącym w czyśćcu. Poza Ofiarą Mszy św. i odpustem zupełnym, nic nie może dać większej ulgi duszom czyśćcowych jak pokropienie wodą święconą grobów, gdzie spoczywają prochy ich ciał.


Powiedzenie: „Bać się czegoś jak diabeł święconej wody”, jest jak najbardziej prawdziwe. Stąd warto mieć także w domu, przy drzwiach, kropielnicę i jej używać. Ważna jest również życzliwość między ludźmi, bowiem wówczas nie będzie złorzeczenia czy zazdrości. Jednocześnie nie możemy ulegać lękowi, że wszędzie czyha na nas zło: w każdej bajce, symbolu czy muzyce. Oczywiście bywają takie, które są demoniczne, ale nie możemy wszędzie panicznie doszukiwać się działania diabła – to nie jest chrześcijańskie podejście. Warto jednak mieć w sercu słowa św. Pawła, który zachęca do tego, aby unikać wszystkiego, co ma choćby pozór zła.Dobra miara


Z okazji uroczystych obchodów przybycia króla do stolicy dwór królewski hucznie świętował. W świątecznej komnacie król przyjmował dary i ofiary od poddanych. Wszystkie dary były bardzo wartościowe: bogato zdobiona broń, srebrne kielichy, drogie płótna haftowane złotem.


Gdy orszak ofiarodawców zbliżał się ku końcowi, pojawiła się wiekowa wieśniaczka. Szła w ciężkich drewniakach, utykając i wspierając się na lasce. W ciszy wyjęła z wiklinowego kosza podarunek starannie zawinięty w płótno. Rozległ się wybuch śmiechu, gdy złożyła u stóp króla kłębek białej wełny. Uzyskała ją od swoich dwóch owiec - całego jej dobytku - i uprzędła w czasie długich zimowych wieczorów.


Król bez słowa pokłonił się z godnością. Gdy staruszka powoli opuszczała komnatę, odprowadzana pogardliwymi spojrzeniami, król dał znak, by rozpocząć świętowanie.


Staruszka z trudem podjęła nocną wędrówkę w kierunku swojej chaty znajdującej się w lasach królewskich. Dotychczasowa jej obecność była tam zaledwie tolerowana. Gdy ujrzała swój dom, przestraszyła się panicznie. Chata była okrążona przez żołnierzy króla. Wokół biednego domostwa wbijano paliki i rozciągano między nimi białą wełnianą przędzę.


Mój Boże" westchnęła ze ściśniętym sercem "mój dar obraził króla... Teraz straże aresztują mnie i wtrącą do więzienia".


Gdy dostrzegł ją komendant wojska, skłonił się i uprzejmie oznajmił: "Moja pani, na rozkaz naszego dobrego króla, ziemia, którą może otoczyć nić z waszego kłębka wełny, od tej chwili należy do was". Obwód jej nowej posiadłości odpowiadał długości wełny w kłębku. Otrzymała tą samą miarą, z jaką obdarowała.


Oczekujemy wiele i boimy się obdarowywać.


Dwóch mnichów uprawiało róże. Jeden zatapiał się w kontemplacji piękna i zapachu swoich róż. Drugi ścinał najpiękniejsze róże i obdarowywał nimi przechodniów.
"Co robisz?" karcił go pierwszy. "Jak możesz pozbawiać się radości z zapachu twoich róż?".


"Róże pozostawiają najwięcej zapachu na rękach tego, kto nimi obdarowuje innych" odparł z prostotą drugi.


Autor nieznany.

Dodano: 2017-01-28 19:31:31
Z powodu choroby księdza prefekta nie będzie dziś kolędy na ulicy Południowej blok 21 A.
Dodano: 2017-01-27 11:23:25
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9

Strona 8 z 9