Rada duszpasterska

Rada duszpasterska została powołana do życia we wrześniu 2007 roku. Po przeprowadzeniu rozmów z kandydatami i wyrażeniu przez nich zgody na wejście w skład Rady, odbyło się uroczyste zaprzysiężenie Rady Duszpasterskiej. Pierwsze spotkanie zaprzysiężonej Rady odbyło się w październiku 2007 roku, na którym wszyscy członkowie zapoznali się z regulaminem i  statutem Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu tym zostało także przeprowadzone tajne głosowanie do zarządu powstałej Rady Duszpasterskiej. W wyniku kolejnych wyborów przewodniczącą została p. Agnieszka Czaplicka, zastępcą przewodniczącego p. Anita Pniewska, sekretarzem p. Marta Bakierzyńska, od 2010 roku funkcję tę pełni p. Agnieszka Sitek, a kronikarzem  jest pan Zbigniew Sarowski. Obecnie Rada Duszpasterska liczy około 20 członków. Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie religijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich. 

 

Wraz z odjeściem księdza proboszcza Stanisława Mariańskiego Rada Duszpasterka została automatycznie rozwiązana. Nowy ksiądz proboszcz Adam Staniszewski wznowił działalność Rady Duszpasterskiej. Na spotkaniu Rady dnia 25 listopada 2014 roku został powołany nowy zarząd. Przewodniczącą Rady została p. Anita Pniewska, zastępcą przewodniczącego p. Lucyna Wojciechowska, sekretarzem p. Marcelina Wiśniewska. 

 

Zadaniami Rady są:
1. Szukanie możliwie pełnego światła dla rozpoznawania woli Chrystusa w stosunku do parafialnej wspólnoty,
2. Podejmowanie wspólnego wysiłku dla coraz głębszego zakorzenienia wierzących w życiu Kościoła,
3.Doprowadzanie do rozwoju świadomości poczucia wspólnoty parafialnej,
4. Zajmowanie stanowiska bądź podejmowanie działań w imieniu wspólnoty na forum parafialnym oraz społecznym, w sytuacjach tego wymagających.

 


  Rada realizuje swoje zadania przez:
1. Ożywianie życia liturgicznego parafii,
2. Koordynowanie działalności grup parafialnych,
3. Doradztwo w innych sprawach duszpasterskich,
4.Włączanie w apostolską misję Kościoła możliwie szerokiego grona świeckich parafialnej wspólnoty,
5. Szukanie dróg i środków pozwalających na dotarcie do tych, którzy szczególnie potrzebują umocnienia w wierze.   Rada duszpasterska koordynuje działania grup parafialnych obejmujące poszczególne dziedziny życia wspólnoty. Zawsze we wrześniu na pierwszym powakacyjnym spotkaniu ustala plan uroczystości przypadający na dany rok.


Szczególne miejsce przyznane jest trosce o liturgię, gdyż to właśnie ona stanowi podstawowy wyraz wspólnotowej obecności przed Bogiem. Jest praktyką przygotowywania przez członków  rady oprawy zgromadzeń liturgicznych i czynny w nich udział szerokiego grona parafian.   Bierze udział w realizacji  zagadnień związanych z ważniejszymi wydarzeniami w parafii, takimi jak: rekolekcje, misje święte, wizytacja biskupia, uroczystość odpustowa.   Przygotowuje czuwania i adoracje przy grobie pańskim, rozważania drogi krzyżowej i różańcowe. Włącza się aktywnie w dekorację kościoła, aktywizowanie dzieci do uczestnictwa w życiu kościoła poprzez organizowanie konkursów tematycznych (na szopkę bożonarodzeniową, palmę, pisankę, różaniec).   Swoją działalnością włącza się niosąc pomoc charytatywną osobom potrzebującym  wsparcia. Przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy organizuje zbiórkę żywności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.